Energimedicin är en behandlingsmetod som kan lösa upp negativt laddade känslor och tankar som du har om dig själv. Tillsammans med samtalet är energimedicin en kraftfull behandling som förändrar hur du uppfattar dig själv och din verklighet.

Hur fungerar energimedicin?

En mänsklig existens består av fysisk kropp och energikropp.
Energikroppen har olika flöden och består av olika typer av energi, till exempel, låg, hög, positiv eller negativ energi. Energikroppens flöden kan vara blockerade på grund av händelser (trauman) som gett en felaktig uppfattning av verkligheten.

En viktig del av den mänskliga livsresan är  barnets identitetsutveckling. Omgivningen kan skapa mer eller mindre goda upplevelser för barnet som leder till barnets uppfattning av sin verklighet. Mindre goda upplevelser kan orsaka negativa känslor och skapa känslomässig smärta. Utifrån upplevelserna, goda och mindre goda, skapar barnet sin självbild och självkänsla. Det blir ett inbyggt program med känslor och karaktärsdrag som skapar mönster och styr personens val i livet.

Genom samtalet hjälper jag dig öka medvetenheten om din programmering så att du kan se och påverka din verklighet med nya handlingar. Med energimedicin hjälper jag dig lösa upp blockeringar och negativt laddade känslor så att du kan se dig själv och världen med nya ögon. Du upplever livet mer harmoniskt och levande, du känner dig mindre rädd och begränsad. Du känner en större frihet och behöver inte leva i skuggan av det som omgivningen har format dig till.

Vad säger vetenskapen om sambandet mellan kropp och själ?

Att uppleva negativ stress är att uppleva en känsla i människan själv som yttrar sig genom den egna verkligheten. Undertryckta känslor kan leda till negativ stress och sjukdom, så kallad psykosomatisk sjukdom. Redan Hippokrates (460-380 f Kr) var medveten om att många sjukdomar hade en kroppslig och psykisk sida. Men själva begreppet psykosomatisk sjukdom fick vänta till början på 1800-talet då psykiatern Johann Christian Heinroth behandlade sömnlöshet som en sjukdom för både själ och kropp. Ett exempel från vår tid är Värmlands landsting:
Vad är psykomatik?

Kontakta mig när du vill bli behandlad med energimedicin.
Session ca 90 min

Session som avbokas senare än 24 timmar innan mötet debiteras.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Back to top